KOŃCOWY PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ

KOŃCOWY PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ

Postprzez Vaclav Cesy » Wt kwi 09, 2013 17:33

PREAMBUA

W imię zasad demokracji i idei przodków naszych, My Obywatele Wolnej, Suwerennej, Niezależnej i Demokratycznej Republiki Oprawskiej, wierni wszystkim dobrym tradycjom dawnej państwowości, chcąc budować wspólnie Państwo prawa jako ojczyznę równouprawnionych, wolnych obywateli, świadomych swych obowiązków wobec innych i odpowiedzialności wobec ogółu, przez niniejszą USTAWĘ ZASADNICZĄ postanawiamy co następuje:


ROZDZIAŁ I-Postanowienia Ogólne
art.1 Republika Oprawska, zwana dalej Republiką konstytuuje się jako suwerenny, demokratyczny, wolny podmiot prawa międzynarodowego, którego suwerenem jest lud Oprawii
art.2 Republika odwołując się do tradycji ustanawia swoją stolicą miasto Oprag, będące kolebką jego wolności
art.3
1. Herbem Republiki jest biały lew z koroną na okrągłej tarczy
2. Flagą Republiki jest niebiesko-czerwono-biały sztandar usytuowany poziomo
3. Hymnem Republiki jest Pieśń Żołnierza-tułacza
4. Dewizą Republiki jest dewiza z czasów Wielkiej Rewolucji "Przez prawdę i równość ku jedności!"
art.4
1. Urzędowym językiem Oprawii są język oprawski w pierwszej kolejności, dalej język polski
2. W regionach gdzie co najmniej 1/5 mieszkańców będących obywatelami oprawskimi mówi innym niż języki wymienione w punkcie 1 artykułu 4 możliwe jest wprowadzeniem ustawy parlamentu dodatkowego jezyka urzędowego w danym regionie
art.5 Republika jest państwem unitarnym w którego skład wchodzą następujące regiony: Miasto Wyłączone Oprag, Dolny Kraj Oprawski, Górny Kraj Oprawski, Kraj Słówiński; a każde naruszenie integralności jego terytorium (także forum i stron państwowych) jest wykroczeniem przeciw państwu traktowanym jako zdrada i zbrodnia przeciw niniejszej Konstytucji, i Narodowi Oprawskiemu
art.6 Wszelka władza pochodzi od Narodu Oprawskiego, czyli obywateli Republiki
art.7 Każdemu obywatelowi wolno robić to, co nie jest przez ustawę zabronione i nikt nie może być zmuszony do czynienia tego, czego ustawa nie nakazuje.
art.8 Republika ma za zadanie ochronę wszelkich praw i wolności człowieka, które respektuje.
art.9 W celu ochrony swoich granic i zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom Republika powołuje Armię Oprawską, dla zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego; oraz Żandarmię Narodową dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
art.10 Republika wyrzeka się powiązań z jakimkolwiek ruchem religijnym traktowanym jako religia państwowa
art.11 Republika w celu zapewnienia sobie neutralności wyrzeka się dobrowolnie uczestniczenia we wszelkich sojuszach
art.12 Republika ochrania wszelkie mniejszości
art.13 Republika jest dobrem wspólnym swoich Obywateli
art.14 Konstytucja może być uzupełniana, lub zmieniana jedynie przez ustawy wspólne Izby Ludowej i Senatu, lub Sejmu Rewizyjnego, a każda zmiana ingerująca w demokratyczny charakter Państwa wymaga akceptacji Obywateli
art.15 Granice Republiki mogą zostać zmienione jedynie przez ustawę wspólną Izby Ludowej i Senatu
art.16 Ustawa określa tryb nadawania i odbierania obywatelstwa Oprawii
art.17 Gwarantuje się samorządność regionów
art.18 Zobowiązuje się Vlade do opracowania Karty Praw i Wolności Republiki, będącej uchwalona jako ustawa zwykła, a wchodząca w do prządku konstytucyjnego

ROZDZIAŁ II Prezydent

art.19 Część władzy wykonawczej znajduje sie w rekach Prezydenta Republiki Oprawskiej, zwanego dalej prezydentem
art.20 Prezydent jest głową suwerennego państwa oprawskiego i reprezentuje jego interesy poza jego granicami
art.21 Prezydent odpowiedzialny jest przed Narodem i historią
art.22 Prezydent wybierany jest na wspólnym posiedzeniu obu izb Parlamentu zwanym Zgromadzeniem Generalnym
art.23 Prezydent obejmuje swój urząd z chwilą złożenia przed Zgromadzeniem Generalnym ślubowania, a jego kadencja trwa 120 dni
art.24 W momencie gdy Prezydent jest niezdolny do wykonywania swoich funkcji lub były prezydent ustąpił, a Zgromadzenie Generalne nie wybrało jego następcy jego obowiązki pełni Premier
art.25 Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej na 20 przed ustąpieniem prezydenta
art.26 Nikt nie może być wybrany więcej niż dwa razy z rzędu.
art.27 Na prezydenta może być wybrany każdy obywatel który zgłosił swoja kandydaturę Zgromadzeniu Narodowemu
art.28 Prezydentem zostaje osoba która uzyskała ponad połowę wszystkich głosów.
art.29 Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska większości w ciągu 3 dni przeprowadza się drugą turę głosowania, w której udział biorą jedynie dwaj kandydaci którzy uzyskali największą pulę głosów
art.30 Prezydent składa ślubowanie w najbliższym możliwym terminie przed Zgromadzeniem Generalnym, które go wybrało. Ślubowanie brzmi: "Ślubuję wierność Republice Oprawskiej i jej Narodowi. Ślubuję, że będę przestrzegać jej Konstytucji i ustaw. Ślubuję na swój honor, że swój urząd będę sprawować w interesie całego ludu i według swego najlepszego przekonania i sumienia".
art.31 Jeśli Prezydent odmówi złożenia ślubowania lub złoży ślubowanie z zastrzeżeniem uznaje się, że nie został wybrany.
art.32 Prezydent może świadomie złożyć rezygnacje z urzędu na ręce Premiera
art.33 Prezydent mianuje i dymisjonuje Premiera i członków jego Vlady
art.34 Prezydent zwołuje posiedzenia Izby Ludowej, Senatu i Zgromadzenia Generalnego.
art.35
1. Prezydent zwołuje Sejmy Rewizyjne i mianuje jego członków
2. Sejm Rewizyjny składa się maksymalnie z 5 członków, w tym dwóch z dwóch największych partii Izby Ludowej, Przewodniczącego Senatu, Premiera, oraz z Prezydenta
art.36 Rozwiązuje Izbę Ludową gdy:
1. Minie jej kadencja
2. Prawnie Izba skróci swoją kadencję
3. W okresie dwóch tygodni nie przyjmie Expose Vlady
4. Nie przyjmie ustawy budżetowej
art.37 Mianuje sędziów i przenosi ich w stan spoczynku
art.38 Daruje lub łagodzi kary orzeczone przez sąd, zarządza aby postępowanie karne nie zostało wszczęte, a jeśli było wszczęte, aby zostało przerwane, i zaciera skazanie
art.39 Ma prawo zwrócić Parlamentowi uchwaloną ustawę, lub skierowanie jej do Sądu Konstytucyjnego
art.40 Podpisuje ustawy i ustawy konstytucyjne, ratyfikuje i podpisuje umowy międzynarodowe w imieniu Republiki
art.41
1. Prezydent mianuje członków oprawskiej misji dyplomatycznej zgodnie z polecenia Vlady
2. Prezydent przyjmuje członków misji dyplomatycznych
art.42 Prezydent jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych Republiki w czasie pokoju
art.43 Mianuje członków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Oprawskiej zgodnie z polecenia Vlady
art.44 Prezydent zarządza wybory do Izby Ludowej i Senatu
art.45 Mianuje generałów
art.46 Nadaje odznaczenia cywilne i wojskowe
art.47 Vlada ponosi odpowiedzialność za decyzje Prezydenta Republiki, które wymagają podpisu przewodniczącego rządu lub upoważnionego przez niego członka rządu.
art.48 W sprawach ważnych dla Obywateli i Państwa zarządza referendum
art.49 Za zgodą Izby Ludowej i Senatu wypowiada wojnę i zawiera pokój, wprowadza stan wyjątkowy
art.50 Prezydenta można pociągnąć do odpowiedzialności tylko za umyślne naruszenie Konstytucji lub za zdradę Ojczyzny.
ROZDZIAŁ III PARLAMENT

art.51 Parlament Republiki Oprawskiej na charakter bikameralny i składa się z Izby Ludowej i Senatu
art.52 Izba Ludowa składa się z maksymalnie 5 deputowanych; Senat składa się z maksymalnie 3 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich, wszystkich byłych Prezydentów Republiki urzędujących po 18 grudnia 2012 roku, oraz maksymalnie 2 członków z nominacji Premiera
art.53 Wybory do obu izb odbywają się w okresie między czternastym dniem przed upływem kadencji a dniem jej upływu.
art.54 Kadencja Izby Ludowej trwa trzy miesiąca, a kadencja Senatu pełne 150 dni
art.56 W razie rozwiązania Izby Poselskiej wybory odbywają się w ciągu dwudziestu dni po jej rozwiązaniu.
art.57 Prawa wyborcze ma każdy Obywatel Republiki
art.58 Czas trwania kadencji izb liczy się od pierwszego ich posiedzenia
art.59 Funkcji deputowanego nie można łączyć ze sprawowaniem urzędu Prezydenta Republiki.
art.60 Mandat Deputowanego lub Senatora wygasa w razie:
1. śmierci
2. rozwiązania lub skrócenia kadencji
3. dobrowolnego i świadomego zrzeczenia się mandatu
art.61 Mandat jest połączony z immunitetem który może zostać uchylony co najmniej 1/5 głosów na wniosek Prezydenta lub Premiera
art.62 Posiedzeniom Izby Ludowej przewodniczy Prezydent
art.63 Posiedzeniom Senatu przewodniczy Przewodniczący Senatu wybierany zwykłą wiekszościa głosów z pośród jego członków
art.64 W przypadku rozwiązania Izby Poselskiej Senatowi przysługuje prawo uchwalania dekretów z mocą ustawy w sprawach, które nie mogą być odłożone, a wymagają unormowania przez ustawę.
art.65 W drodze dekretów z mocą ustawy Senat nie może normować spraw Konstytucji, budżetu państwa, zamknięcia rachunków państwowych, ordynacji wyborczej i umów międzynarodowych
art.66 Posiedzenia wspólnym obu izb i Zgromadzenia Generalnego przewodniczy Przewodniczący Senatu, lub gdy takiego nie ma Premier
art.67 Izby podejmują ważne uchwały co najmniej 1/3 głosów swoich członków
art.68 Do podjęcia uchwały potrzebna jest co najmniej połowa głosów deputowanych i Senatorów, o ile Konstytucja nie postanowiła w inny sposób
art.69
1. Projekt ustawy wnosi się do Izby Poselskiej. Mają do tego prawo Prezydent, deputowani, Senatorzy, Vlada i jej ministrowie na czele z Premierem, grupa obywateli
2. Projekty budżetowe wnosi jedynie Vlada i są one głosowane jedynie w Izbie Poselskiej
art.70 Parlament na wspólnym posiedzeniu obu izb wyraża zgodę na wypowiedzenie wojny, zawarcie pokoju, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego takiego jak stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan nadzwyczajny 4/5 głosów Obu Izb
art.71 Izba Ludowa przekazuje Senatowi bez zbędnej zwłoki projekt ustawy, na który wyraziła zgodę.
art.72 Senat rozpatruje ustawy i wyraża swoją opinię w ciągu maksimum 7 dni roboczych
art.73 Senat podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu projektu ustawy albo zwraca go Izbie Poselskiej z propozycjami zmian
art.74 Jeśli Senat nie wypowie się w terminie określonym w artykule 72 , projekt ustawy uważa się za przyjęty.
art.75 Jeśli Senat odrzuci projekt ustawy, Izba Ludowa poddaje go pod głosowanie ponownie. Projekt ustawy jest przyjęty, jeśli zostanie uchwalony większością głosów wszystkich posłów.
art.76 Jeśli Senat zwróci Izbie Ludowej projekt ustawy z propozycjami zmian, Izba Ludowa poddaje go pod głosowanie w brzmieniu uchwalonym przez Senat. Na podstawie uchwały Izby Ludowej projekt zostaje przyjęty.
art.77 Jeśli Izba Ludowa nie uchwali projektu ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Senat, projekt zostaje odrzucony
art.78 W toku rozpatrywania w Izbie Ludowej odrzuconego lub zwróconego przez Senat projektu ustawy zgłaszanie poprawek jest niedopuszczalne
art.79 Prezydent ma prawo zwrócić z uzasadnieniem uchwaloną ustawę, z wyjątkiem ustawy konstytucyjnej, w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania.
art.80 Projekt zwrócony ponownie przechodzi cała drogę ustawodawczą
art.81 Ustawy podpisuje Przewodniczący Senatu, Prezydent Republiki i Premier
art.82 Dla ważności ustawy wymaga się jej ogłoszenia w dzienniku ustaw
art.83 Każdy deputowany ma prawo interpelowania rządu lub jego członków w sprawach należących do ich kompetencji
art.84 Izba Ludowa ma prawo odwołania Vlady przez konstruktywne wotum nieufności, wiążące się ze skróceniem kadencji, podjęte głosowaniem, w którym za opowiedzą sie co najmniej 3/4 deputowanych
art.85 Izba Ludowa ma prawo odwołania pojedynczych członków Vlady, w którym za opowiedząsię co najmniej 3/4 deputowanych

ROZDZIAŁ IV VLADA

art.86 Vlada jest drugim organem władzy wykonawczej
art.87 Vlada składa się z Premiera, wiceprzewodniczących premierów i ministrów, których kompetencje określa premier w swoim rozporządzeniu
art.88 Vlada odpowiedzialna jest przed Izbą Ludową
art.89 Prezydent mianuje Premiera, oraz jego ministrów
art.90 W ciągu trzynastu dni roboczych po mianowaniu Vlada występuje przed Izbą Ludową w expose i przedstawia wniosek o wyrażenie mu zaufania
art.91 Premier składa dymisję na ręce Prezydenta. Pozostali członkowie Vlady składają dymisję na ręce Prezydenta za pośrednictwem Premiera.
art.92 Prezydent Republiki odwołuje członka Vlady, jeśli zwróci się o to Premier, lub Izba Ludowa, przez wotum nieufności
art.93 Prezydent Republiki odwołuje Vladę, który nie złożył dymisji, chociaż powinna był ją złożyć.
art.94 Vlada wszelkie decyzje podejmuje kolegialnie przez większość zwykłą głosów swoich członków
art.95 Vlada upoważniona jest do wydawania rozporządzeń, oraz przygotowywania projektów ustaw
art.96 Ministerstwa są tworzone i reorganizowane i likwidowane, a ich kompetencje określane na mocy rozporządzenia Premiera

ROZDZIAŁ V SĄDOWNICTWO

art.97 Władza sądownicza na terenie Republiki jest sprawowana przez niezawisłe sądy w imieniu Narodu Oprawskiego i Republiki
art.98 Istnieją dwie instancje sądownicze
1. Sąd I Instancji danego regionu
2. Sąd Apelacyjny
art.99 Przewód sądowy nie może być prowadzony w Sądzie I Instancji i Sądzie Apelacyjnym przez tego samego sędziego
art.100 W celu zapewnienia Władzy Sądowniczej, która jest podstawowym dobrem każdego obywatela do momentu powołania dostatecznie dużej liczby sędziów by zrealizowany mógł być artykuł 99 funkcje sądziów pełnią Prezydent Republiki i Minister do spraw sprawiedliwości
art.101 Nadzór nad Sądownictwem sprawuje Minister stosowny sprawom sprawiedliwości, który pełni także funkcję Oskarżyciela Krajowego

ROZDZIAŁ VI PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

art.102 Republika podzielona jest na 4 regiony: trzy kraje i jedno miasto wydzielone
art.103
1. Do krajów należą: Górny Kraj Oprawski (ze stolicą w Oprawskich Skałach), Dolny Kraj Oprawski (ze stolicą w Nadrzeczu), Kraj Słóiński (ze stolicą w Warszacy)
2. Miasto wyłączone tworzy obszar Miasta Stołecznego Opragu
art.104 Władzę samorządową tworzy w przypadku krajów sprawuje Hetman, czyli burmistrz miasta Głównego; w przypadku miasta wydzielonego władzę sprawuje Nadburmistrz.
art.105 Kompetencje organów samorządowych reguluje ustawa Parlamentu

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

art.106 Z dniem wejścia Konstytucji w życie ulega straceniu III kadencja Izby Ludowej
art.107 Z dniem wejścia w życie Konstytucji Prezydent zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Narodowego najpóźniej do tygodnia po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych
art.108 Porządek konstytucyjny Republiki tworzy niniejsza ustawa, oraz wszystkie inne ustawy przyjete jako Ustawy Konstytucyjne
art.109 Uchyla się Konstytucje z 18. grudnia 2012 roku, Ustawy o systemie sądownictwa na terenie Republiki Oprawskiej z 16.01.2013
art.110 Niniejsza konstytucja wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Prezydenta
/-/ Vaclav Čésý
były Prezydent Republiki Oprawskiej - Presýdent na Opravska Republika
Deputowany do Izby Ludowej - Deputówan na Človiekaica
Avatar użytkownika
Vaclav Cesy
 
Posty: 40
Dołączył(a): Pn gru 17, 2012 18:23
Lokalizacja: Oprag

Postprzez » Wt kwi 09, 2013 17:33

 

Re: KOŃCOWY PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ

Postprzez Vaclav Cesy » Wt kwi 09, 2013 17:35

Otwieram głosowanie: ZA
/-/ Vaclav Čésý
były Prezydent Republiki Oprawskiej - Presýdent na Opravska Republika
Deputowany do Izby Ludowej - Deputówan na Človiekaica
Avatar użytkownika
Vaclav Cesy
 
Posty: 40
Dołączył(a): Pn gru 17, 2012 18:23
Lokalizacja: Oprag

Re: KOŃCOWY PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ

Postprzez Saslav Mlynar » Wt kwi 09, 2013 18:08

za
/-/ Saslav Mlýnár

Premier i Minister Spraw Zagranicznych Republiki Oprawskiej
Deputowany do Izby Ludowej III kadencji
przewodniczący SSD
Avatar użytkownika
Saslav Mlynar
 
Posty: 13
Dołączył(a): Pn gru 17, 2012 22:20

Re: KOŃCOWY PROJEKT USTAWY ZASADNICZEJ

Postprzez Halinka Hraca » Wt kwi 09, 2013 18:47

Za
(-) Halinka Hraca
Presýdent na Opravská Republika
deputowana do Izby Ludowej I, II i III kadencji
Avatar użytkownika
Halinka Hraca
 
Posty: 14
Dołączył(a): Pn gru 17, 2012 19:01

Postprzez » Wt kwi 09, 2013 18:47

 


Powrót do I Sejm Rewizyjny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron